Do you want to easily manage your credit collection? Vous souhaitez gérer simplement votre recouvrement de crédit? Wilt u uw credit collection moeiteloos beheren?

In our current economic context, companies are faced with increasingly difficult commercial conditions.

And the most direct result is that 92% of companies have experienced late payments of their bills by B2B customers over the past year.

The DSO (Days Sales Outstanding) has indeed risen to 51 days, 9 days more than the previous year.

This implies that companies have to wait more and more for their liquidity, which is tied up in receivables, and which therefore slows down their evolution.
Dans notre contexte économique actuel, les sociétés sont confrontées à des conditions commerciales de plus en plus difficiles.

De ce fait, 92% des sociétés ont enregistré des paiements tardifs de leurs factures adressées aux clients B2B lors de l'année passée.

Le DSO (délai moyen de paiement) est en effet monté à 51 jours, soit 9 jours de plus que l'année précédente.

Ce qui implique que les sociétés doivent attendre de plus en plus leurs liquidités, qui sont immobilisées en créances, ce qui freine donc leur l'évolution.
In onze huidige economische context worden bedrijven geconfronteerd met steeds moeilijkere commerciële voorwaarden.

Als gevolg hiervan ervaarde, het afgelopen jaar, 92% van de bedrijven late betalingen van hun facturen door B2B-klanten.

De DSO (gemiddelde betalingsperiode) is inderdaad gestegen naar 51 dagen, 9 dagen meer dan het jaar ervoor.

Dit houdt in dat bedrijven steeds meer moeten wachten op hun liquiditeit, die vastliggen in vorderingen, en die daarom de evolutie van het bedrijf vertragen.

"Belgian companies average 12.6 days late of payment"

Thierry Lodomez - Owner and Sales Manager, Key Business

"Les sociétés belges comptent en moyenne 12,6 jours de retard de paiement"

Thierry Lodomez - Owner and Sales Manager, Key Business

"De Belgische bedrijven hebben een gemiddelde van 12.6 dagen laattijdige betalingen"

Thierry Lodomez - Owner and Sales Manager, Key Business

Key Business can help you to decrease your DSO by 20% with Eloficash!How it works?

Benefits

It is an integrated software package easily adaptable to the needs of the company in terms of:
 • • optimization of recovery and amicable recovery,
 • • customer risk prevention and credit insurance management,
 • • management and faster resolution of disputes,
 • • multidimensional interactive analyzes and production of personalized editions,

Key Business peut vous aider à diminuer votre DSO de 20% avec Eloficash!Comment ça fonctionne?

Bénéfices

C’est un progiciel intégré facilement adaptable aux besoins de l’entreprise en termes
 • • d’optimisation de la relance et du recouvrement à l’amiable,
 • • de prévention du risque client et de gestion de l’assurance-crédit,
 • • de résolution plus rapide des litiges,
 • • d’analyses interactives multidimensionnelles et de production d’éditions personnalisées

Key Business kan u helpen uw DSO met 20% te verminderen met behulp van Eloficash!Hoe het werkt?

Verdiensten

Het is een geïntegreerd softwarepakket dat gemakkelijk kan worden aangepast aan de behoeften van het bedrijf op het gebied van:
 • • optimalisatie van herinneringen en het aanmaningsbeleid,
 • • risicopreventie en beheer van kredietverzekeringen,
 • • beheer en snellere oplossing van geschillen,
 • • multidimensionale interactieve analyses en productie van gepersonaliseerde rapporten,
These companies already trust Key Business
Ces entreprises font déjà confiance à Key Business
Deze bedrijven kozen reeds voor Key Business